Menu
0

Vaša korpa

Troškovi isporuke

0,00 RSD

Total

0,00 RSD

Bezbednost i privatnost

POLITIKA PRIVATNOSTI

I Opšti podaci i podaci o rukovaocu koji obrađuje podatke ličnosti

Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti pre nego što obavite kupovinu. U postupku kupovine na Internet prodavnici premiumspirits.rs saglašavate se sa Politikom privatnosti i potvrđujete da ste pročitali, razumeli uslove pod kojima obrađujemo Vaše lične podatke i prihvatili Politiku privatnosti.


PREMIUM SPIRITS D.O.O., sa sedištem na adresi Josipa Kolumba 33, 24413 Palić, Srbija, MB:21385409; PIB 110775802, u daljem tekstu "Premium Spirits, Mi", , poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica, korisnika Internet prodavnice, potencijalnih korisnika, u daljem tekstu zajedno označeni kao „Lice ili Vi“), čije podatke prikuplja i obrađuje (u daljem tekstu Lični podaci).


Prikupljanje, obrada i čuvanje Ličnih podataka Premium Spirits sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“).


Svesni da je privatnost važna za svakoga od Vas, a kako bismo zaštitili privatnost Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo doneli i objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Vašim Ličnim podacima. S tim u vezi, Politika privatnosti prikazuje našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka, bilo da ih prikupljamo direktno od Vas, od trećih lica, prilikom Vaše posete našoj Internet prodavnici, putem Vaše pisane ili usmene komunikacije sa nama ili iz drugih izvora. U svakom slučaju, ukoliko imate pitanja ili nedoumice, budite slobodni da nas kontaktirate u svakom trenutku na email adresu: webshop@premiumspirits.rs odnosno slanjem elektronskog zahteva našem Licu za zaštitu podataka o ličnost na e-mail adresu: gordana.pavkovic@premiumspirits.rs.


Hvala na poverenju!II Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Premium Spirits obrađuje

"Lični podatak" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;


"Obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;


"Rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;


"Obrađivač" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;


"Primalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;


"Pristanak" lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;


"Povreda podataka o ličnosti" je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;


"Osetljivi podaci" odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.


Mi ne prikupljamo Vaše Osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.III Načela obrade Ličnih podataka

Molimo Vas da imate u vidu da Mi, u svakom trenutku, prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja Vaših Ličnih podataka, postupamo na sledeći način:


 1. Lični podaci će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost“);
 2. Lični podaci će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene ovom Politikom Privatnosti, koje su izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade“);
 3. Lični podaci će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka“);
 4. Lični podaci će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. S tim u vezi, Mi ćemo preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost“), a Vas molimo da nas uvek obavestite o promeni Vaših Ličnih podataka;
 5. Lični podaci će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja“);

Lični podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“).IV Lični podaci koje Premium Spirits prikuplja i obrađuje o Vama

Lične podatke koje prikupljamo, obrađujemo i čuvamo jesu sledeći:


 • ime i prezime;
 • adresa prebivališta/adresa za isporuku robe i dostavu računa (ulicu i broj, broj pošte i mesto);
 • adresa sa koje se preuzima roba (u slučaju povrata robe);
 • e-mail adresa;
 • broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona;
 • broj tekućeg računa (u slučaju povraćaja robe, kada se povraćaj novca vrši na tekući račun);
 • ostali lični podaci navedeni u Politici o kolačićima koja je dostupna na Internet prodavnici
 • PIB


V Način prikupljanja Ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

Prilikom kupovine robe

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji robe, a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora (uključujući isporuku robe, dostavljanje specifikacije porudžbine, računa za kupljenu robu, kao i drugih dokumenata koja se odnose na ugovor o kupoprodaji, itd), u obavezi ste da nam dostavite sledeće Lične podatke, koje podatke unosite prilikom kupovine robe i izbora opcije „Nastavi bez naloga“: ime i prezime, adresu prebivališta/adresu za isporuku robe (ulica, kućni broj, broj stana, grad, poštanski broj), broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, email adresa, PIB)..


Određene lične podatke (ime, prezime, adresa prebivališta) otkrivamo Banci (reč je o pružaocu platnih usluga koji po osnovu ugovora sa Internet prodavnicom pruža usluge u procesu plaćanja na Internet prodavnici i realizaciji platnih transakcija: Banca Intesa ad Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Novi Beograd, ul. Milentija Popovića 7b, MB: 07759231, PIB: 100001159 (Banka) radi realizacije platne transakcije, kao i refundacije sredstava potrošaču. S tim u vezi, prihvatanjem ove Politike privatnosti, potrošač je saglasan da se navedeni lični podaci dostave Banci koja može podatke o ličnosti da obrađuju isključivo za svrhe izvršenja platne transakcije i refundacije sredstava potrošaču, a u cilju ispunjavanja zakonskih i drugih propisa, naročito onih koji uređuju poslovanje pružalaca platnih usluga, koja u sebi uključuje obavezu izveštavanja državnog organa, provere klijenata sa aspekta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanja rizicima. Na kraju, određene lične podatke otkrivamo i kurirskim službama (ime i prezime, adresa za isporuku/preuzimanje robe, broj mobilnog/fiksnog telefona), kako bismo omogućili realizaciju zaključenog ugovora o kupoprodaji robe ili realizaciju Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora i povraćaj robe, ostvarivanje prava po osnovu prihvaćene reklamacije itd.).


U slučaju da želite da se račun pošalje na adresu koja se razlikuje od adrese za isporuku robe, molimo Vas da nam dostavite sledeće Lične podatke lica kojem se roba isporučuje: ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj, broj stana, grad, poštanski broj), broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona), kao i Lične podatke lica kojem se račun dostavlja: ime i prezime, e-mail adresa.


U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da omogućimo zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe sa trgovcem, što uključuje i izdavanje računa.


Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe.

Napomene radi, broj platne kartice i CVV2 ili CVC broj se ne obrađuje od strane Premium Spirits-a ni u jednom slučaju.

Prilikom registracije Vašeg naloga na našoj Internet prodavnici

U slučaju da želite da sarađujete sa nama na način da registrujete svoj nalog na našoj Internet prodavnici, moći ćete da pokrenete postupak registracije i napravite svoj nalog. Samim tim, da biste registrovali svoj nalog, neophodno je da popunite Formular za registraciju, a koji je dostupan na našoj Internet prodavnici. Lične podatke koje obrađujemo u tom slučaju jesu: ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, email adresa.


Naravno, ukoliko izaberete opciju da unesete i sačuvate lične podatke koji su neophodni za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora o kupoprodaji robe, u tom slučaju će se podaci prikupljati i obrađivati u svemu u skladu sa tačkom a) ovog odeljka Politike privatnosti..


Ime, prezime, datum rođenja i email adresa, kao lični podaci, koje je potrebno otkriti za svrhe registracije Vašeg naloga na našoj Internet prodavnici jesu neophodni i koristićemo ih isključivo za svrhe registracije naloga i uspostavljanja komunikacije u cilju registracije naloga, dok isti podatak - email adresu možemo koristiti i za svrhe slanja obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama, radi slanja poklona (vaučera) ili slanja rođendanske čestitke, ukoliko nam to dozvolite. Samim tim, za svrhe slanja obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama, radi slanja poklona (vaučera), niste u obavezi da nam otkrijete email adresu, kao lični podatak, što predmetni lični podatak, za navedene svrhe, čini opcionim (dovoljno je da ne prihvatite check box pored kojeg je naznačeno sledeće: „Želim da primam obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima, promocijama i poklone (vaučere).“, te ćemo na taj način znati da nam niste dali pristanak za obradu ličnog podatka – email adrese za navedene svrhe).


Imajući u vidu navedeno, molimo Vas da imate u vidu da niste u obavezi da nam omogućite korišćenje email adrese u svrhe slanja obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama, odnosno radi slanja poklona (vaučera) dok za svrhe registracije naloga jeste.


Svakako, Formular za registraciju sadrži obaveštenje koji Lični podaci su neophodni (ime i prezime, datum rođenja, email adresa), a koje Lične podatke nam možete otkriti odnosno koji su opcioni (email – za svrhe obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama odnosno slanja poklona (vaučera); ukoliko to želite.


Lični podatak je i datum rođenja, koji kao neophodan prikupljamo radi potvrde o punoletstvu, a u vezi sa zakonskom obavezom u vezi prodaje alkoholnih pića.


U slučaju da nam ne pružite neophodne Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da registrujemo Vaš nalog.


Svrha zbog koje obrađujemo neophodne Lične podatke jeste registracija Vašeg naloga na Internet prodavnici i pružanja adekvatne pomoći u pogledu Vašeg naloga.


Svrha zbog koje obrađujemo opcione Lične podatke, jeste slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizujemo, loyalty programima, slanje rođendanskih čestitki, slanja poklona (vaučera). U tom slučaju, ukoliko pristanete da nam otkrijete Lične podatke koji nisu neophodni, smatraće se da ste nam dali Vaš pristanak na obradu Ličnih podataka za navedene svrhe.


Prilikom ostvarivanja Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora i povraćaj proizvoda, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na otkazivanje porudžbine itd)

Shodno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji robe sa trgovcem, Vi imate različita zakonska prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije itd.). S tim u vezi, a kako bismo mogli da Vam omogućimo realizaciju Vaših prava i kako bismo Vas obavestili da smo primili Vaš zahtev za realizaciju Vaših zakonskih prava, nezavisno od činjenice da li ste registrovali svoj nalog na našoj Internet prodavnici ili ne, potrebno je da nam otkrijete Vaše Lične podatke i to sledeće: ime i prezime; broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona; adresa prebivališta/adresa sa koje se preuzima roba (ulicu i broj, broj pošte i mesto), e-mail adresa, kao i broj Vašeg tekućeg računa. U tom slučaju, broj Vašeg tekućeg računa ćemo otkriti banci, radi povraćaja novca, kao i ime, prezime, i adresu..


Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste omogućavanje ostvarenja Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije itd.) i obaveštavanja da smo primili Vaš zahtev koji se odnosi na ostvarivanje Vaših zakonskih prava, a koja neretko podrazumeva i uključuje povraćaj robe, odnosno povraćaj plaćene cene.


U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da Vam omogućimo realizaciju Vaših zakonskih prava.


U cilju ostvarivanja Vaših zakonskih prava (npr. odustanak od ugovora i povraćaj proizvoda), Mi određene Lične podatke otkrivamo kurirskim službama (ime i prezime, adresa za isporuku/preuzimanje robe, broj mobilnog/fiksnog telefona).


Prilikom prijave na newsletter

Prilikom prijave na Newsletter, Vi dajete pristanak nama da prikupljamo i obrađujem Vašu email adresu (Vaš lični podatak) za svrhe slanja newsletter-a. Takođe, prilikom prijave na Newsletter mi možemo da Vam poklonimo vaučer koji će biti u određenom iznosu (koji sadrži promo kod) i koji ćete moći da iskoristiti prilikom kupovine na našoj Internet prodavnici, tokom perioda važenja vaučera.


Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizujemo, loyalty programima, učestvovanju u nagradnim igrama, kao i radi slanja poklona (vaučera).


Navedeni Lični podatak se čuva u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku tako što ćete opozvati pristanak u okviru e-maila koji ste dobili od nas, a koji Vam omogućava da opozovete pristanak (odštiklirate check box). Više o opozivu u odeljku VII pod nazivom Pravni osnov obrade Ličnih podatka.


Napomene radi, kako bismo Vam na Vašu email adresu poslali vaučer (poklon) sa promo kodom koji ćete moći da iskoristite prilikom Vaše kupovine na našoj Internet prodavnici, u obavezi smo da Vašu email adresu dostavimo našem poslovnom partneru. U svakom slučaju, naš poslovni partner Vaš lični podatak ne sme koristiti u druge svrhe (ukoliko koristi za druge svrhe, smatraće se nezavisnim rukovaocima).


Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

PPrilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih (telefonom, email-om) radi odgovora na različite upite u vezi sa proizvodima koji se nude na našoj Internet prodavnici, radi provere statusa pošiljke, radi pružanja pomoći u funkcionisanju same Internet prodavnice ili radi bilo kakvog problema ili dileme da imate ove Politike privatnosti, informisanja o adresi dostavljanja proizvoda u slučaju povrata proizvoda itd.), Vi dajete pristanak Premium Spirits-u da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke (u zavisnosti od razloga Vašeg kontaktiranja): ime i prezime, email adresu, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, adresa prebivališta/adresa za isporuku robe..


Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva odnosno radi provere statusa pošiljke, pružanja pomoći u aktiviranju i funkcionisanju same Internet prodavnice odnosno radi davanja odgovora na sve Vaše dileme i zahteve ove Politike privatnosti, informisanja o adresi dostavljanja proizvoda u slučaju povrata proizvoda itd.).


Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Premium Spirits-a odnosno za zaključenje ugovora o kupoprodaji. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit odnosno nećemo moći da odgovorimo na Vaš zahtev (uključujući zaključenje i izvršenje ugovora).


Prilikom Vaše posete našoj Internet prodavnici

Prilikom Vaše posete našoj Internet prodavnici, u određenim slučajevima, Mi prikupljamo i obrađujemo Vaše Lične podatke i to putem kolačića (eng. Cookie). Sa druge strane, postoje kolačići koji ne prikupljaju Vaše Lične podatke. Kako biste saznali više detalja o navedenom, molimo da posetite našu Politiku o kolačićima.


Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi isporuke kupljene robe na adresu prebivališta trećeg lica, dostave računa ili radi dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje odnosno smatraćemo da imate pristanak za takvo postupanje i ni u kom slučaju Mi nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.VI Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

 • zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe;
 • izvršenje platnih transakcija;
 • poštovanje zakonskih obaveza Društva / trgovca odnosno radi realizacije Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na otkazivanje porudžbine itd.);
 • registracije Vašeg naloga na našoj Internet prodavnici;
 • davanje odgovora na Vaše upite odnosno različite zahteve;
 • poboljšanje funkcionisanja naše Internet prodavnice i naše usluge;
 • slanje obaveštenja o posebnim i personalizovanim ponudama, novostima, aktuelnostima, vestima i događajima koje organizujemo, promocijama, loyalty programima, učestvovanja u nagradnim igrama, slanja rođendanskih čestitki, poklona (vaučer);
 • druge svrhe definisane u Politici o kolačićima.


VII Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Shodno načelu zakonitosti, Mi obrađujemo Vaše Lične podatke na osnovu različitih, Zakonom propisanih, osnova, kao što su sledeći:


Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati u našoj bazi, sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših Ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku putem elektronskog zahteva na e-mail adresu: webshop@premiumspirits.rs odnosno slanjem elektronskog zahteva našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: gordana.pavkovic@premiumspirits.rs.


Molimo Vas da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.


Izvršenje ugovornih obaveza

Društvo prikuplja Lične podatke koji su neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji (uključujući izdavanje računa) i ispunjenja predugovornih obaveza, u kom slučaju imamo osnov za prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših Ličnih podataka.


Ispunjenje pravnih obaveza shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima.


U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva / trgovca, odnosno obaveza definisanim različitim zakonima, osnov za obradu Vaših Ličnih podataka je relevantan zakonski propis (npr. Zakon o zaštiti potrošača).VIII Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, zaposlenima kod nas, trgovcima čiju ste robu kupili na našoj Internet prodavnici, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata, IT serviserima, državnim organima. Dodatno, u cilju omogućavanja funkcionisanja intrnet prodavnice, Mi angažujemo druge kompanije i pojedince da obavljaju poslove u naše ime i za naš račun (isporuka paketa preko kurira odnosno prevozioca ili isporuka paketa kod trgovaca koji imaju prodavnicu blizu mesta isporuke, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje podataka koji se ponavljaju na spiskovima potrošača, pružanje marketinške pomoći, call centar, vođenje evidencije kurira i praćenja pošiljki, plaćanje kupljene robe/usluge karticom, koristeći usluge pružaoca platnih usluga (Banka, Institucija elektronskog novca, dostavljanje vaučera), Pružaoca usluge fiskalizacije, kao i povraćaj plaćene cene u slučaju ostvarivanja zakonskih prava potrošača. Navedena treća lica imaju pristup Ličnim podacima potrebnim za obavljanje poslova za koje su angažovani, ali ih dalje ne smeju koristiti u druge svrhe (ukoliko ih koriste za druge svrhe, smatraće se nezavisnim rukovaocima)./p>

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.IX Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da zahteva informaciju o tome da li Premium Spirits obrađuje njegove/njene Lične podatke i da zahteva pristup tim podacima
 • Na zahtev Lica, Mi ćemo pružiti informacije o Ličnim podacima Lica koje obrađujemo Mi ili naši obrađivači, u skladu sa našim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresi obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i o merama preduzetim u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku.

  Mi ćemo u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, Mi možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.

  Mi ćemo u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, Mi možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.

 • da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih/njenih Ličnih podataka i prava na podnošenje prigovora na obradu podataka
 • Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

  Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi/njeni Lični podaci izbrišu od strane Premium Spirits-a. U tom slučaju, odmah ćemo obrisati sve Vaše Lične podatke osim onih koje zbog zakonskih obaveza moramo da čuvamo određeni vremenski period (sve kako je definisano u ovoj Politici privatnosti) ili onih podataka koje ste otkrili prilikom prijave na newsletter. Naravno, posle proteka zakonskih rokova odnosno korišćenja opcije da ne primate naše newsletter-e, Vaši Lični podaci će biti odmah obrisani.


  Mi smo dužni da bez nepotrebnog odlaganja izbrišemo Lične podatke i to ukoliko:

  • Lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani,
  • Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu,
  • Lice je podnelo prigovor na obradu,
  • Lični podaci su nezakonito obrađivani,
  • Lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza,
  • Lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

  Mi smo dužni da obavestimo sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi smo dužni da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informišemo o svim primaocima.

 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • pravo na prenosivost Ličnih podataka
 • Lice na koje se Lični podaci odnose ima pravo da Lične podatke koje je prethodno nama dostavilo primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove Lične podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi: obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora; obrada se vrši automatizovano.

 • da se obrada Ličnih podataka ograniči
 • Obrada Ličnih podataka se od strane Premium Spirits-a može ograničiti, ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

  • Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava nama proveru tačnosti Ličnih podataka;
  • obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
  • nama više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
  • Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese nama prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.


Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.


U slučaju da želite da ostvarite svoja prava, molimo Vas da pošaljete email sa zahtevom na e-mail adresu: gordana.pavkovic@premiumspirits.rs ili webshop@premiumspirits.rs.X Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da, bez nepotrebnog odlaganja, obavestimo Lice na koje se podaci odnose o povredi koja je nastupila, a sve u skladu sa Zakonom.


U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu.


Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.XI Prenos Ličnih podataka izvan teritorije Republike Srbije

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.XII Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naša Internet prodavnica može da sadrži linkove ka web stranicama trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te web stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti web stranica koje posećujete, pre nego što pošaljete lične podatke.


Klikom na naš sponzorisani oglas na Facebook-u ili Instagram-u, Vi prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti na našoj Internet prodavnici mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima.XIII Poverljivost Ličnih podataka i transparentnost

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Mi ćemo preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bismo iste zaštitili u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na našoj Internet prodavnici. Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na našoj Internet prodavnici.


Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, budite slobodni da nas u svakom trenutku kontaktirate na e-mail adresu: webshop@premiumspirits.rs odnosno slanjem elektronskog zahteva našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: gordana.pavkovic@premiumspirits.rs.


Vaš Premium Spirits

069 2021155

Radnim danima od 09h do 16h

info@premiumspirits.rs

Ukoliko imate pitanja

Pratite paket

Proverite status pošiljke